Macam – Macam Perilaku Tercela dan Penjelasan Lengkapnya

Macam Perilaku Tercela – Pengertian Perilaku Tercela secara Bahasa mempunyai artian sikap dan perbuatan yang tak baik. Sedangkan Pengertian Sifat Tercela menurut Istilah adalah perilaku dan sifat yang dilarang oleh Allah SWT dan dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang itu sendiri, biasanya Sikap Tercela itu timbul karena terdapat permusuhan ataupun permasalahan dari satu Individu (Seseorang) dengan Individu yang lain.

Adapun untuk Bahaya Sifat Tercela dan Dampak Buruk Perilaku Tercela antara lain akan mendapatkan dosa, tidak disukai oleh Allah SWT, akan mendapatkan Murka dari Allah SWT, akan mendapatkan kesengsaraan di Dunia dan Di akherat, akan mendapatkan cacian dari Orang Lain, tidak disukai oleh Orang Lain, akan di jauhi oleh Orang Lain baik itu Saudara, Teman – Teman, Tetangga dan Sahabat sehingga bisa disimpulkan bahwa Perilaku dan Sifat Tercela sangat tidak baik untuk seorang Muslim.

Oleh karena itu sudah sangat bijak sekali bahwa kalian sebagai seorang Muslim dan Muslimah harus mengetahui Macam – Macam Perbuatan Tercela di dalam Islam yang ada, agar kalian bisa mengetahui secara lebih dini sifat dan pribadi kalian masing – masing. Hal tersebut sangat baik sekali karena jika kalian mengetahui secara dini bahwa terdapat Sifat dan Perilaku Tercela yang ada didalam diri kalian, maka kalian bisa menyadari dan mencoba untuk merubah, mengurangi dan menghilangkan Sifat dan Perilaku Tercela tersebut.

Macam Perilaku Tercela dan Macam Sifat Tercela

macam - macam perilaku tercela didalam islam

Kemudian untuk Macam – Macam Perilaku dan Sifat Tercela antara lain Al Nani’ah (Egois), Al Bukhlu (Kikir), Al Butan (Berdusta), Khianat (Tidak Menepati Janji), Al Jubn (Pengecut), Al Ghibah (Menggunjing), Al Hasad (Dengki), Al Israf (Berlebih – Lebihan), Al Dzulmu (Berbuat Aniaya), Al Ghadlab (Pemarah), Al Istikbar (Sombong), Al Namimah (Mengadu Domba) dan Al Fawahisyi (Dosa – Dosa Besar).

Penjelasan Macam Sifat dan Perilaku Tercela

Penjelasan Macam Perilaku Tercelah yang Pertama ialah Egois (Al Nani’ah) yang secara Istilah mempunyai arti sifat yg selalu mengutamakan atau mementingkan diri sendiri baik itu dlm ucapan ataupun perbuatan, tanpa memikirkan Orang Lain. Perlu kalian ketahui bahwa Sifat Tercela Egois (Nani’ah) ini biasanya menjadikan seseorang membangga – banggakan diri sendiri dan menganggap bahwa orang lain itu hina dan rendah.

Padahal Allah SWT tidak menyukai orang2 yg sombong dan membangga – banggakan diri sendiri, seperti yang dijelaskan didalam Firman Allah didalam Al Qur’an Surat Luqman Ayat 18 yang berbunyi, ” Dan janganlah km memalingkan Muka-mu dari Manusia (karena Sombong) dan jangan-lah km berjalan di Muka Bumi dg Angkuh. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang2 yg sombong lagi membanggakan diri (QS. Luqman : Ayat 18) ”.

Penjelasan Macam Perilaku Tercela yang Kedua ialah Kikir (Al Bukhlu) yang mempunyai artian tidak mau membelanjakan atau memberikan Hartanya baik untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan orang lain dan kepentingan yang lain seperti untuk Zakat, Sedekah dan Berinfak. Padahal Allah SWT telah berfirman didalam Al Qur’an Surat Al Lail Ayat 8 – 11 yg berbunyi, ” Dan adapun orang2 yg kikir dan merasa diri-nya cukup, Dan mendustakan pahala terbaik, Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yg sukar (Kesukaran), Dan hartanya tak bermanfaat bagi-nya apabila ia telah meninggal (QS. Al Lail : Ayat 8 – 11) ”.

Penjelasan Jenis Sifat Tercela Ketiga ialah Suka Berdusta (Al Butan) yang mempunyai maksud suka mengada – ada sesuatu baik dengan Tulisan, Isyarat dan Ucapan padahal sebenarnya tidak ada atau dengan kata lain Suka Berbohong untuk kepentingan diri sendiri, untuk membela orang lain ataupun berbohong untuk menjatuhkan orang lain. Firman Allah SWT didalam Al Qur’an Surat An Nisa Ayat 112 yang berbunyi, ” Dan barangsiapa yg mengerjakan kesalahan (Dosa), lalu dituduhkan-nya kpd orang yg tak bersalah. Maka sesungguhnya dia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yg nyata (QS. An Nisa : Ayat 112) ”.

Penjelasan Jenis Perilaku Tercela Keempat ialah Tidak Menempati Janji (Khianat) atau bisa dikatakan bahwa Khianat sama dengan tidak dapat dipercaya, dan Khianat ini akan mengakibatkan kefakiran. Lalu telah dijelaskan didalam Firman Allah SWT bahwa Sifat Khianat ini tidak disukai oleh Allah SWT yang diterangkan didalam Al Qur’an Surat An Nisa Ayat 107 yg berbunyi, ” Dan janganlah km berdebat untuk membela orang2 yg mengkhianati dirinya. Sesungguh-nya Allah SWT tidak menyukai orang2 yg selalu berkhianat lg bergelimang dosa (QS. An Nisa : Ayat 107) ”.

Penjelasan Macam Akhlak Tercela Kelima ialah Mengumpat atau Menggunjing (Al Gibah) yang mempunyai arti mengatakan keadaan (Keburukan) orang lain dibelakangnya dengan calaan kepada orang2 yg ada didepan mukannya, yang bertujuan untuk menjatuhkan Nama Orang tersebut ataupun dengan tujuan yang lain. Dan Allah SWT telah berfirman didalam Kitab Suci Al Qur’an Surat Al Hujurat Ayat 12 tentang Perilaku dan Sifat Mengunjing ini, yang berbunyi ” Hai Orang2 yg beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan karena sebagian dari Kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah mencari – cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan orang satu sama lain (QS. Al Hujurat : Ayat 12) ”.

Penjelasan tentang Jenis Akhlak Tercela Keenam ialah Dengki atau Iri Hati (Al Hasad) yang mempunyai arti suatu perbuatan atau perilaku ketidaksukaan terhadap nikmat Rezeki orang lain dan bisa dikatakan bahwa Sifat Dengki sama dengan Benci dan Dendam atas kegagalan usaha dirinya sendiri. Bahaya Sifat Dengki ini telah diterangkan didalam Hadist Shahih Riwayat Abu Dauh yang berbunyi, ” Jauhilah km sekalian terhadap Sifat Dengki karna sesungguhnya Sifat Dengki itu akan memakan (Menghabiskan) kebaikan – kebaikan, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) ”.

Penjelasan tentang Macam Perilaku Buruk Ketujuh ialah Berlebih – Lebihan (Al Israf) dan dalam hal ini Allah SWT telah berfirman didalam Al Qur’an Surat Al A’raf Ayat 31 yang berbunyi, ” Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yg indah disetiap memasuki Masjid, Makan dan Minum-lah dan Jangan-lah berlebih – lebihan karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai Orang – Orang yg berlebih – lebihan (QS. Al A’raf Ayat 31) ”.

Penjelasan tentang Macam Perilaku Tercela Kedelapan ialah Suka Berbuat Aniaya atau Dzalim dan Orang yang Dzalim baik terhadap dirinya ataupun kepada orang lain, maka akan menimbulkan perbuatan Fasik (Orang yang keluar dari Ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-nya). Firman Allah SWT didalam Al Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 59 yang berbunyi, ” Lalu Orang – Orang yg Dzalim mengubah perintah dg mengerjakan yg tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang2 yg dzalim tersebut siksaan dari langit karna mereka berbuat Fasik (QS. Al Baqarah : Ayat 59) ”.

Penjelasan Macam Perilaku Tercela Kesembilan ialah Sombong (Al Istikbar) yakni menganggap dirinya lebih dari orang lain, selalu merasa lebih besar, lebih pintar, lebih dihormati dan lebih kaya sehingga biasanya orang yang Sombong akan memandang orang lain itu Buruk dan lebih rendah dari dirinya. Firman Allah didalam Al Qur’an Surat Luqman Ayat 18 yang berbunyi, ” Dan janganlah km memalingkan Muka-mu dari Manusia (karena Sombong) dan jangan-lah km berjalan di Muka Bumi dg Angkuh. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang2 yg sombong lagi membanggakan diri (QS. Luqman : Ayat 18) ”.

Penjelasan Macam Perilaku Tercela Kesepuluh ialah Mengadu Domba (Al Namimah) yang mempunyai arti suatu Perilaku menyebarkan Fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan supaya mereka saling bermusuhan atau saling tidak suka satu sama lain. Perilaku Adu Domba ini merupakan suatu Perilaku atau Sifat yang akan menimbulkan Dosa karena akan menyebabkan suatu permusuhan ataupun perpecahan antar kedua belah pihak sehingga Perilaku Adu Domba ini sangatlah tidak bagus untuk dimiliki atau dilakukan oleh seorang Muslim Muslimah.